วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์

สุนทรียศาสตร์
หมายถึง เป็นวิชาที่ว่าด้วยความงามจัดอยู่ในวิชาปรัชญาแขนงหนึ่งว่าด้วยคุณค่าความงาม และการตัดสินความงามซึ่งครอบคลุมถึงความงามในธรรมชาติ และความงามในผลงานของมนุษย์ประโยชน์ของสุนทรีย์ศาสตร์มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร- มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจในด้านบวก1. ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของความงามทั้งในศิลปกรรมและธรรมชาติ2. ส่งเสริมให้คิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล3. ช่วยให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดี4. ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงาม ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมสุนทรีย์มีประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไรทำให้มีความเข้าใจความสมดุลของชีวิต
ประติมากรรม (sculpture) แสดงสุนทรียธาตุได้เด่นชัดที่สุดเกี่ยวกับ รูปร่างรูปทรง พื้นผิว จุดเด่นเป็นลักษณะภาพ3มิติ มีความลึกกว้างและยาว

ไม่มีความคิดเห็น: