วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ถ้าคุณค่าในตัวของมันเองเป็นคนละเรื่องกับคุณสมบัติ คุณค่าควรจะอยู่ที่ใด
ตอบ
คุณค่าอยู่ในตัวผู้ประเมินเองคือจะอยู่ที่คนมองว่าสิ่งนั้นมีความงามหรือเห็นคุณค่าที่เรามอง
หรือไม่

ถ้าคุณค่าในตัวของมันเองหมายถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่งอื่น เช่น น้ำช่วยให้ชีวิตพืชพันธุ์เจริญเติบโตนั่นหมายความว่าคุณค่าจะเกิดขึ้นโดยโดดๆ หรือลอยๆ ไม่ได้แต่จะต้องสัมพันธ์ต่อสิ่งอื่นมีผลต่อสิ่งอื่นและรับผลต่อสิ่งอื่นด้วย
ตอบ ใช่เพราะคุณค่าในตัวของมันเองต้องมีความสัมพันธ์ และมีประโยชน์ต่อสิ่งอื่นด้วยสิ่งเหล่านั้นถึงจะมีคุณค่ามากที่สุด

ถ้าคุณค่าในตัวของมันเองหมายถึงการดำรงอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดหรือไม่มีผลต่อสิ่งใดทั้งทางตรงและทางอ้อม คุณค่าในตัวของมันเองจะมีได้หรือไม่เพราะว่าสรรพสิ่งใดๆในโลกนี้ไม่มีเลยที่จะดำรงอยู่ได้ในลักษณะโดดๆ โดยไม่ขึ้นแก่ใครหรือไม่สัมพันธ์กับสิ่งใด
ตอบ บางครั้งการมองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีคุณค่าได้นั้นไม่จำเป็นเสมอไปว่าสิ่งนั้นจะเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสิ่งใด หรือมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตการที่มันอยู่อย่างโดดๆก็ย่อมมีคุณค่าได้ เช่นถ้าหากเรามองโดยใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องมือในการรับสัมผัสถึงคุณค่าของมันก็จะทำให้เราเกิดความพอใจ เกิดความชื่นชมสิ่งนั้นได้ ซึ่งคุณค่าอยู่ที่คนมองเท่านั้นเอง

การพิจารณาปัญหาคุณค่าแบบโดดๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดจะมีผลต่อการพิจารณาปัญหาอื่น หรือไม่เพราะถ้ามนุษย์มีความเชื่อเช่นนี้ เมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางศิลปกรรมหรือพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เช่นปัญหาคนเลว ความคิดที่ว่าคนเลวมันเลวของมันเองโดยกรรมพันธุ์ชาติกำเนิด ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ หรือปัญหาศิลปะเพื่อศิลปะมีความบริสุทธิ์ของมันโดดๆ เป็นสิ่งที่มีเหตุผลหรือ และตรงกับข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใด
ตอบ การที่จะตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเกิดแบบโดดๆ นั้นมีผลต่อการพิจารณาปัญหาอื่นๆได้เพราะบางครั้งการที่วัตถุหรือบุคคลจะมีคุณค่าติองขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม เช่น คนเลวเมื่อได้รับการอบรมบ่มนิสัยเขาอาจกลายมาเป็นคนดีได้และมีคุณค่าขึ้นมา เมื่องานศิลปะได้รับการตกแต่งหรือมีการพัฒนาหรือมีการถ่ายทอดงานศิลปะนั้นให้บุคคลอื่นงานศิลปะนั้นก็จะมีคุณค่ามากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: